Vores vedtægter

Vores vedtægter er under opdatering og vil snarest føjet på siden

Sidst opdaterret

14 April 2012

J. nr. 03 – 12788

Vedtægter Fritidshaveforeningen

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Fritidshaveforeningen
Sdr. Jernløsevej 63, 4420 Regstrup.
1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

§ 2. Formål
2.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til fritidshaveformål købte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed.
2.2 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er vedtaget i byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende overholdes.
2.3 For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse at der er tale om en havelod til fritidshaveformål hvor reglerne herom skal følges.
2.4 Fritidshaverne består af følgende havelods størrelser:
Gruppe 1. 180 – 250 m2 haver max. Bebyggelse 24 m2
Gruppe 2. 250 – 300 m2 haver max. Bebyggelse 30 m2
Gruppe 3. 300 – 450 m2 haver max. Bebyggelse 40 m2

§ 3. Medlemmer
3.1 Som medlem kan optages myndige personer der har indbetalt en andel.
3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen.
3.3 Adresseændring skal omgående meddeles til administrator og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
3.4 Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

§ 4. Kontingent.
4.1 Kontingent for den enkelte havelod fastsættes på foreningens generalforsamling ud fra det budget, som foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan udover det faste kontingent fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el o. lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
4.2 Betaling af kontingent anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder kontingent eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.
4.3 Hvis kontingent eller anden pligtig pengeydelse ikke betales rettidigt samt at adresseændring ikke oplyses rettidig kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jfr. § 7.
4.4 Vandafgift og elforbrug betales forud i automater der er opsat for den enkelte havelod. Prisen for kb3 vand og KW. El vedtages af bestyrelsen.

§ 5. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af havelod.
5.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser som skal være gældende inden for område. Bestyrelsen administrerer reglerne.
5.2 Medlemmet er pligtig til at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde ejerforeningens bestemmelser.

§ 6. Opsigelse/Ophævelse af medlemskab.
6.1 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve det indgåede medlemskab, hvis kontingent eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på haveloddets adresse.
6.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve det indgående medlemskab, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt medlemmet af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.
6.3 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve det indgåede medlemskab, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af fritidshuset som helårsbeboelse.
6.4 Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til en af bestyrelsen godkendt køber.
6.5 Salg kan ikke betinges af forpligtigelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber.
6.6 Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.
6.7 Har medlemmet ikke inden 4 uger efter medlemskabets opsigelse Solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion. Foreningen er berettiget til for ethvert krav med et medlem, at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, kontingentrestance m.m.
6.8 Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overdrages.

§ 7. Valg af bestyrelse, tegningsregler m.v.
7.1 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 5 personer. Valgbar er enhver person der har været medlem af foreningen i mindst seks måneder forud for generalforsamlingen. Efter den ordinære generalforsamling skal der inden for en måned afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasser og sekretær samt udarbejde sin forretningsorden.
7,2 Generalforsamlingen kan vælge 1 kontraktlejer, som kan deltage i bestyrelsens arbejde.
7.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller kasseren til stede ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsessuppleanterne og valgt kontraktlejer har møde og taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.
7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal dog føre referat over det på møderne passerede. Referatet godkendes skriftligt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
7.5 Bestyrelsesmedlemmer samt intern revisor vælges for 2 år med forskudt valgperiode i henholdsvis lige år og ulige år. Bestyrelsessuppleanter, revisorsuppleanter og kontraktlejerrepræsentant vælges for 1 år ad gangen.
7.6 Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, mens kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 intern revisor vælges på lige årstal. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
7.7 Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Formanden og kasseren har sammen prokura til foreningens pengeaktiviteter.
7.8 Kasseren fører regnskab over foreningens midler og drift, hvilket revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Uanmeldt revision kan forekomme.
7.9 Bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder kan afholdes som telefonmøder. I akutte tilfælde kan formanden anmode bestyrelsesmedlemmer om at afgive stemmer pr. mail eller telefon. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 1 gang i hvert kvartal, men i øvrigt efter behov.
7.10 Et bestyrelsesmedlem kan ikke sende en stedfortræder til et bestyrelsesmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
7.11 Bestyrelsen kan benytte arbejdskraft udefra, til særlige opgaver, som f.eks. sekretær funktioner, it-funktioner, bladredaktion, juridisk samt regnskabs- og revisionsmæssigt assistance. Den eksterne arbejdskraft kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 8. Generalforsamling
8.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes 1 gang årlig i årets 2. kvartal, i april/maj.
8.2 Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt det fastsatte kontingent, dog således at et medlem kun har 1 stemme pr. folkeregisteradresse.
8.3 Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:
Velkomst.
Valg af ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent.
Fastsættelse af gebyr for manglende indbetaling,
samt undladelse af oplysning om adresseændring.
Indkomne forslag.
Valg af 5 personer til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 1 revisor.
Valg af 1 revisor suppleant.
Eventuelt.

8.4 Generalforsamlingen indvarsles enten med opslag på foreningens opslagstavle/hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse.
8.5 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
8.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis den samlede bestyrelse indkalder hertil, eller 50% af medlemmerne skriftligt begærer dette. Begæringen sendes til foreningens formand.
8.7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 9 Påtaleberettiget
9.1 Påtaleberettiget er Fritidshaveforeningen, cvr. Nr. 33926286.

Kontakt

Sønder Jernløse vej 63
Sønder Jernløse
4420 Regstrup.

Vagt telefonen: 52816767

Social

©  All rights reserved.